org.apache.openjpa.lib.encryption
Interfaces 
EncryptionProvider